Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij)

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor uitvoering van de opdrachten tussen DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) en opdrachtgever/deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1. Grondslag offertes

Offertes van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever/deelnemer is verstrekt.
De opdrachtgever/deelnemer staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.
DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.


2. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever/deelnemer

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever/deelnemer tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn.
Indien van toepassing geldt dit ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever/deelnemer, die bij de opdracht betrokken (zullen) zijn. De opdrachtgever/deelnemer verschaft op zijn locatie, wanneer nodig, kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, computerfaciliteiten en faxaansluiting (bij een opdracht voor groepsoutplacement).


3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

In verband met de continuïteit van de opdracht is DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) gerechtigd om derden te betrekken bij het uitvoeren van opdrachten. Indien opdrachtgever/deelnemer derden wil betrekken bij de uitvoer van de opdracht dan geschiedt dit uitsluitend in onderling overleg met DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij)

4. Intellectueel eigendom

Methodieken, systemen en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij). Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij). De opdrachtgever/deelnemer heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

5. Vertrouwelijkheid

DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever/deelnemer jegens derden. DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever/deelnemer. De opdrachtgever/deelnemer zal zonder toestemming van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij), zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.


6. Aansprakelijkheid

DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst jegens de opdrachtgever/deelnemer is gehouden. Elke aansprakelijkheid ter zake van de schade aan goederen, die aan de opdrachtgever/deelnemer toebehoren of waarvan hij zich bedient, alsmede ter zake van lichamelijk letsel, wordt uitgesloten.

De opdrachtgever/deelnemer vrijwaart DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) ter zake elke aanspraak van derden jegens de medewerker in verband met de uitvoering of nalatigheid daarin door de opdrachtgever/deelnemer, van de uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.


Aansprakelijkheid van DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij), alsook van de medewerker, wordt, in geval er schade is geleden door de opdrachtgever/deelnemer, in de zin van de opdracht - in de meest brede zin van het woord - uitgesloten.

7. Betalingstermijn en verplichtingen

Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) met een beroep op de onzekerheidsperceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht of een deel van de opdracht, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te beëindigen. Één en ander onder voorbehoud van rechten en plichten, zonder dat een nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zullen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

9. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10. Afwijkingen

Indien er sprake is van afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden, dan is in de opdrachtbevestiging bedoelde afwijking duidelijk vermeld.

11. Bevoegde rechterlijke instantie

Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan worden deze voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, wiens uitspraak bindend zal zijn voor beide partijen.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan DeLoopbaanbon (onderdeel van DeWerkmaatschappij) met een beroep op de onzekerheidsperceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten.

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN